Opis sadatak: Lokalni konsultant

 1. Uvod

Save the Children je vodeća svetska nezavisna organizacija za decu. Radimo u oko 120 zemalja kako bismo inspirisali otkrića u načinu na koji se svet odnosi prema deci i postigli trenutne i trajne promene u njihovim životima.

Međunarodna organizacija Save the Children International na Kosovu radi kroz direktne intervencije i uspostavljanje najboljih praksi; jačanje kapaciteta civilnog društva i lokalnih nosilaca dužnosti da odgovore na potrebe devojčica i dečaka. Takođe se zalaže za to da zakoni i politike uključe inkluzivne prakse i uspostave finansijske mehanizme za podršku sistemskim odgovorima i na taj način postignu dugotrajne pozitivne promene za sve devojčice i dečake.

Kroz projekat „Unapređenje pružanja socijalnih usluga najugroženijim grupama na Kosovu u odgovoru na Covid- 19“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, Save the Children International na Kosovu ima za cilj da doprinese efikasnoj transformaciji sistema socijalnih usluga na Kosovu za poboljšanje kvaliteta i dostupnosti lokalnih socijalnih usluga i usluga zasnovanih na zajednici za decu i ugrožene ljude koji žive u socijalnom riziku. To će se postići kroz tri (3) komponente.

 1. Delokrug angažovanja

Save the Children International na Kosovu traži lokalnog nezavisnog stručnog konsultanta/sertifikovanog trenera sa profesionalnim iskustvom za izvođenje Obuke za trenere na osnovu modula Kosovskog instituta za javnu administraciju – KIJA u skladu sa mogućnostima odabranih trenera koje je odabrao Opšti savet za socijalna pitanja i porodične usluge – OSSPU. U tom smislu, od angažovanog eksperta/trenera se očekuje sledeće:

Analizirati postojeće probleme i izazove u sistemu socijalnih i porodičnih usluga koje se pružaju na Kosovu, uključujući centralni i lokalni nivo;

Razviti materijale za obuku, modul za učesnike kroz konsultacije sa odgovornim osobljem iz KIJA;

OSSPU i Save the Children;

Pripremiti materijale za obuku, uključujući dnevni red, pre i post-testove za svrhe evaluacije uz konsultacije sa odgovornim osobljem iz KIPA-e; OSSPU i Save the Children;

Sprovesti obuku trenera, predstaviti i razraditi srodnu temu „Veštine obuke“;

Pružiti znanje o metodologiji i tehnikama obuke, upravljanju, implementaciji i evaluaciji obuke;

Pripremiti opisni izveštaj za celu obuku, uključujući ciljeve, implementaciju i nalaze iz evaluacije obuke;

Konsultovati sve postojeće dokumente, studije, izveštaje, evaluacije, dokumente sa preliminarnim konceptom o sektoru koje pruža Odeljenje za socijalne i porodične usluge;

Konsultovati regionalno iskustvo zemalja Zapadnog Balkana, kao i najbolje prakse u regionu u oblasti socijalnih usluga.

 1. Očekivani realizovani rezultati

Potreban rezultat ovih konsultativnih usluga biće podrška razvoju programa obuke trenera i obučavanje predstavnika VS, CSR, OSPP-a o razvijenom programu, kako bi:

Završen je paket obuke trenera za modul Veštine obuke (zasnovan na metodologiji i pristupu KIJA);

Unaprediti kapacitete predstavnika OSSPU-a

Sprovesti dve dvodnevne obuke/radionice sa predstavnicima izabranim iz OSSPU-a;

Evaluacija i priprema procesa sertifikacije polaznika, na osnovu rezultata njihovog učešća na obuci za trenere.

 1. Trajanje i vremenski okvir konsultativnog rada

Ekspert će biti angažovan na period od najviše 8 radnih dana , između 15. avgusta i 15. septembra 2021. godine. Sve preliminarne pripreme, analiza podataka, sastanci sa predstavnicima Odeljenja za socijalnu i porodičnu politiku, Save the Children i drugih strana, razvoj programa obuke za trenere, sprovođenje obuke za trenere, kao i završne konsultacije o proizvodu koji se podnosi, moraju biti završene u navedenom roku.

 1. Zahtevane kvalifikacije

Ekspert mora da poseduje sledeće kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma iz oblasti socijalnih usluga/javne uprave (sa pratećim angažovanjem u oblasti socijalnog rada, psihologije, sociologije, javne politike, lokalne/centralne uprave, ljudskih prava itd.). Master zvanje u jednoj od ovih oblasti predstavljalo bi prednost.
 • Sertifikat o pružanju obuke trenera na osnovu metodologije opisane u ovom TOR -u;
 • Dokazano iskustvo u izradi programa obuke i obuke za trenere;
 • Dokazano iskustvo u vođenju obuka širokoj publici sa različitim iskustvom;
 • Dokazano iskustvo u istraživanju i/ili pružanju socijalnih i porodičnih usluga;
 • Sposobnost izrade visokokvalitetnih proizvoda na vreme;
 • Odlično poznavanje engleskog i albanskog (u pisanoj formi i u govoru). Srpski bi predstavljao prednost;
 • Analitičke veštine za razumevanje i objašnjavanje složenih ideja i problema na jednostavnom i razumljivom jeziku;
 • Sposobnost vizuelnog predstavljanja podataka (uključujući tabele i slične grafikone) radi lakšeg razumevanja;
 • Sposobnost izrade dobro napisanih izveštaja, u formatu prilagođenom čitaocima, pokazujući odlične analitičke i komunikacijske veštine.

      6.  Save the Children International Pravilnik za zaštitu deteta:

Kao uslov za zaključenje ugovora o savetovanju, ekspert mora da potpiše Save the Children International Pravilnik za zaštitu deteta i da se pridržava njihovih uslova.

 1. Aplikacija

Molimo vas da dostavite vašu ponudu preko emajla na [email protected] sa naslovom: “EU SS – GC

Vaša ponuda treba da obuhvata sledeće:

Biografija (CV)

Propratno pismo sa najviše dve stranice u kome se navodi vaš interes za obavljanje poslova opisanih u ovom TOR-u.

Primeri prethodnih radova sa sličnim sadržajem;

Finansijska ponuda u bruto iznosu u evrima (pre pravnih odbitaka) za obavljanje posla prema danima i dinamičkom planu.

Rok za podnošenje vaših aplikacija je: 09 avgust 2021 do16:00.

 1. Kriterijumi odabira

Dostavljene ponude će se ocenjivati uzimajui u obzir dole navedene kriterijume ocenjivanja: