Latest News

Termat e referencës: Ekspert lokal

  Informata Save the Children është organizata kryesore botërore e pavarur për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime në atë se si bota i trajton …

About Us

Rreth Projektit

Qëllimi i “Forcimit të Sigurimit të Shërbimit Social për grupet më të rrezikuara në Kosovë në përgjigje të COVID-19” është të mbështesë disponueshmërinë dhe qasjen në shërbime sociale cilësore për vajzat, djemtë, gratë dhe burrat që jetojnë në situata të prekshme, veçanërisht ato në shoqëri rreziku ekonomik, viktimat e dhunës, dhunës në familje ose trafikimit, të moshuarve, fëmijëve dhe të rriturve që jetojnë me aftësi të kufizuara, ndërkohë që lidhet gjithashtu me objektivin strategjik të vendit për decentralizimin e shërbimeve sociale dhe forcimin e rrjetit të ofruesve të shërbimit social cilësor dhe të standardizuar (OJQ) .

Rreth Save The Children

Save the Children po punon në Kosovë që nga viti 1997, me një zyrë kryesore në Prishtinë / Priština dhe prezencë gjeografike në 7 komuna (Pejë, Prizren, Gjakovë, Mitrovicë Jug, Mitrovica Veriore, Ferizaj, Klina, Junik dhe Gjilan). Me një qasje me spektër të plotë ndaj programimit, ne angazhohemi si në projekte afatgjata të zhvillimit ashtu edhe në ndërhyrje emergjente që punojnë në fushën e Mbrojtjes së Fëmijëve, Qeverisjes së të Drejtave të Fëmijëve, Edukimit dhe Shëndetit dhe Ushqimit. Qasja jonë e programit bazohet në ndërhyrjet e drejtpërdrejta dhe krijimin e praktikave të mira, ndërtimin e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe bartësve të detyrës lokale për t’iu përgjigjur nevojave të fëmijëve