Information Sessions

Po ndodhë tani: Sesionet Informuese Virtuale për Thirrjen për Propozime në skemën e “Fuqizimit të Shërbimeve Sociale për grupet e Cenueshme në Kosovë në përgjigje ndaj COVID-19” lansuar më 1 Prill 2021 dhe mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në kuadër të projektit “Fuqizimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë në reagimin ndaj COVID-19”.
Linku në zoom: https://tinyurl.com/scikinfosession
****
Happening now: Online Information Sessions for the Call for Proposals on “Enhancing Social Service for Vulnerable Groups in Kosovo in Response to COVID-19” lunched on April, 1st, 2021, funded by the European Union office in Kosovo within the project “Strengthening Social Service Provision for the most Vulnerable Groups in Kosovo in Response to Covid-19”.
Zoom link: https://tinyurl.com/scikinfosession
***
Uživo: Onlajn Informacione Sesije u vezi poziva za podnošenje predloga projekta “Poboljšanje socijalnih usluga za osetljive grupe kao odgovor na COVID-19“, objavljenom 1. aprila 2021. godine, finansiran od strane kancelarije Evropske Unije na Kosovu u okviru projekta “Jačanje Pružanja Socijalnih Usluga za Najugroženije Grupe na Kosovu kao odgovor na Covid-19“.
Link: https://tinyurl.com/scikinfosession
European Union Kosovo Rädda Barnen